16 aug 2016

Husordensregler

I Petersborgkvartalet bor det mange mennesker, og vi bor tett. Her finner vi familier med og uten barn, eldre og yngre mennesker. Alle er interessert i å ha et godt forhold til naboene og et hyggelig bomiljø. Det er viktig å huske at i et sameie, eier vi sammen med andre, og det forplikter! Det sittende styret er til enhver tid ansvarlig for å legge til rette for at ordensreglene er et godt grunnlag for å utvikle et godt miljø til vårt felles beste.

Husordensregler – Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet

Eierseksjonssameie. Org nr 917 198 578

1 Generelt

1.1 Formålet med husordensreglene er å legge forholdene til rette for et hyggelig

bomiljø samt å ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø. Lojal

oppfølging av reglene fra alle beboere er et vesentlig bidrag til et godt bomiljø.

1.2 Vær oppmerksom på at husordensreglene ikke bare pålegger plikter, men snarere tvert om skaper rettigheter. Husordensreglene skal være vern for den gode beboer og sikre ro og gode forhold i hele boligområdet. Hver enkelt beboer må derfor i egen interesse gå inn for å overholde reglene og være med på å skape den respekt for ordensreglene som er nødvendig for at boligområdet skal bli et trivelig sted, slik vi gjerne vil ha det! Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir overholdt av alle som bebor seksjonen, samt andre som gis adgang til leiligheten. Eventuelle uoverensstemmelser mellom beboerne bør i første omgang søkes løst internt.

2 Overdragelse og utleie av leilighet

2.1 Enhver ny eier eller leietaker skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører

(OBOS) innen en uke etter innflytting.

2.2 Beboerne og seksjonsbrukerne plikter å følge bestemmelsene i

husordensreglene. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for

eventuelle leietagere, og at disse blir overholdt av leietager og andre som gis

adgang til leiligheten. For eventuelle overtredelser av husordensreglene foretatt av

leietager, svarer seksjonseier som om overtredelsen var hans egen.

3 Fellesarealer

3.1 For å bidra til trivsel i fellesarealene, plikter alle beboere å benytte sameiets

fellesarealer på en aktsom måte, samt å holde fellesarealer inne og ute ryddig.

3.2 Trappeoppgang, korridorer og felles kjellerrom skal ikke opptas med gjenstander ( Søppel, sko, leker etc). Sykler og barnevogner kan kun stå på henviste plasser eller må oppbevares i egne boder. Rømningsveier skal ikke sperres, heller ikke midlertidig.

Husordensregler – Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie

3.3 Det er strengt forbudt å røyke i bygningens innendørs fellesarealer. Det er ikke tillatt å stumpe sigaretter utomhus og foran hovedinngangene.

3.4 Søppel skal kastes i henviste søppelsjakter. Dersom sjaktene er fulle, plikter

beboerne å oppbevare sitt eget søppel hygienisk inntil beholderen tømmes.

Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing og lignende

plikter beboerne å frakte vekk selv. Man skal ikke sette fra seg søppel eller

annet avfall på fellesarealene.

3.5 Forurensing av fellesområdene er forbudt. Det er ikke tillatt med mating av dyr/fugler på utvendig fellesareal.

3.6 All skade som påføres felles eiendom må erstattes av den eller de som forvolder

skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av den som

Eventuelt har gitt vedkommende adgang til området. Det skal vises varsomhet ved

flytting. Skade forvoldt på fellesarealer under flytting, må erstattes av eier.

3.7 Dører fra garasje til oppgang/heiser, dør til sykkelbod og tilsvarende må alltid

Holdes låst.

3.8 Vedlikehold/opprustning av fellesarealer er en felles forpliktelse og styret

Organiserer derfor dugnader ved behov.

3.9 Det må respekteres at definerte hageflekker foran leilighetene i 1. etasje ikke er

fellesareal.

3.10 Oppdager man mangler, skal disse umiddelbart meldes til styret.

4 Ro og orden

4.1 Den enkelte beboer plikter å sørge for ro mellom kl. 23.00 og 07.00 både innendørs og utendørs. Ved festlige anledninger skal det gis nabovarsel i forkant. Et slikt varsel tilsidesetter dog ikke det alminnelige nabohensyn. Det skal vises spesielt

Hensyn med tanke på høy musikk når dører og vinduer er åpne.

4.2 Støyende arbeid som banking eller boring, skal bare skje på hverdager mellom

klokken kl. 08.00 og 19.00 og lørdager fra kl. 10.00 til 17.00. Støyende arbeid skal begrenses til et minimum på søndager og helligdager, og ikke være til sjenanse for naboer.

4.3 Ved oppussing av leilighet (større innvendig arbeid) som foregår over lengre tid og som medfører vedvarende støy, kan ha arbeidet bare utføres i tidsrommet 08.00 - 17.00 på hverdager. Styret kan gi dispensasjon fra dette etter søknad.

Husordensregler – Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie

4.4 Elektrisk- og gassgrill er tillatt under forsvarlig bruk. Det er ikke tillat med kullgrill.

Grilling skal ikke være til sjenanse for naboene. Gassbeholderen til gassgrillene

skal ikke oppbevares inne i leilighetene eller bodene, men forsvarlig på

balkong/takterrasse.

4.5 Styrets godkjennelse må innhentes før alle forandringer som har innvirkning på

bebyggelsens utseende påbegynnes, så som f.eks. maling, solskjerming, skilt eller

Andre utvendige faste innretninger. Ved brudd på denne bestemmelsen kan

styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige og seksjonseier/leietager

Vil bli holdt økonomisk ansvarlig. Synlig parabol er ikke tillatt.

4.6 Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets

Konstruksjoner må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas forandringer

Som kan være til ulempe for naboer.

4.7 Det er tillatt med husdyr dersom dette ikke er til sjenanse for andre beboere.

Dersom husdyrhold er til sjenanse for andre, vil styret mekle i saken og i alvorlige

Tilfeller eventuelt kreve at dyreholdet avsluttes. Lufting av husdyr skal ikke foregå i

gårdsrommet. Hunder skal holdes i bånd.

5 Garasje og kjellerbod

5.1 Biler skal parkeres i parkeringsanlegget på reserverte plasser.

5.2 Parkeringsplasser skal holdes ryddig av bileier. Oppsamling av unødvendig

skrot eller lagring av brennbart materiale på egen parkeringsplass er ikke tillatt.

5.3 Parkering av biler, mopeder, MC, tilhengere, gjenstander etc. utenfor eget

parkeringsareal er ikke tillatt og vil bli fjernet uten forvarsel for eiers regning.

5.4 Det er ikke lov til å oppbevare eksplosive væsker eller på annen måte farlig

Materiale i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet

Som kan sjenere øvrige beboere. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor

Bodene eller for øvrig i bygningens kjeller.

Husordensregler – Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie

6 Overtredelse av husordensreglene

6.1 Overtredelse av husordensreglene rapporteres skriftlig til styret. Styret kan påtale

forholdet skriftlig ovenfor seksjonseieren samt ta saken opp med eventuelle

leietakere/beboere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for seksjonseiers

regning. Når mangler påtales skal varslet inneholde opplysninger om at gjentatt

eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens

sameieplikter.

6.2 Sameiere/beboere plikter til enhver tid å rette seg etter de husordensreglene som

gjelder. Brudd på Husordensreglene kan føre til pålegg om salg av seksjonen

(jf. Lov om eierseksjoner).

6.3 Dersom sameierens/beboerens eller brukerens oppførsel medfører fare for

ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller hans/hennes oppførsel

er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve

fravikelse av seksjonen (jf. Lov om eierseksjoner).